Kancelaria

Bierzmowanie

Odpowiedzialny: ks. Łukasz Czapla

Bierzmowanie - Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej

Bierzmowanie 2023
 

Wśród sakramentów inicjacji chrześcijańskiej bierzmowanie zajmuje drugie miejsce, jest kolejnym etapem na drodze do pełnego wejścia w misterium Chrystusa i Kościoła. Mówimy, że bierzmowanie jest dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem, czyli nowego życia, "z wody i Ducha". Kościół jako wspólnota potrzebuje koniecznie sakramentu bierzmowania, gdyż dojrzałe spełnienie jego zbawczej misji możliwe jest tylko na drodze osiągnięcia dojrzałości wspólnotowej przez jego członków. Przez bierzmowanie ochrzczony postępuje na drodze ale jej nie kończy. Potwierdza to cała liturgiczna i teologiczna tradycja Kościoła.

 Zgodnie z zaleceniem Katechizmu Kościoła Katolickiego parafia jest najwłaściwszym miejscem przygotowania do tego sakramentu: „Katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego jak i wspólnoty parafialnej. Na tej ostatniej spoczywa szczególna odpowiedzialność za przygotowanie kandydatów do bierzmowania” (KKK 1309). Natomiast Polskie Dyrektorium Katechetyczne przypomina, że: „parafia jest uprzywilejowanym miejscem dla katechezy przygotowującej do przyjmowania sakramentów świętych” (PDK 107). Zatem właściwym miejscem przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania kandydata. Do sakramentu bierzmowania dopuszcza proboszcz z parafii zamieszkania kandydata lub wyznaczony przez niego ksiądz.

Zgodę na przyjęcie sakramentu w parafii NMP Matki Kościoła w Świdniku dla osób które nie należą do do naszej parafii należy pobrać w swojej parafii zamieszkania od swoich duszpasterzy i dostarczyć do Ks. Łukasza do 16 października.

Deklaracje – będą składane na ręce Ks. Proboszcza podczas Eucharystii  dla kandydatów i ich rodzin (termin ustalony będzie na spotkaniu 16 października)

Osoby które nie były ochrzczone w naszej parafii proszone są o dostarczenie świadectwa chrztu z parafii chrztu do końca grudnia

Kandydat pragnący dobrze przygotować się do przyjęcia sakramentu bierzmowania zobowiązany jest do wypełnienia następujących warunków:

§  w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy św.

§  Msza św. niedzielna dla bierzmowanych w III niedziele miesiąca – o 11:30 po eucharystii spotkanie w grupach 

§  regularnie przystępować do sakramentu pokuty – I piątki

§  sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej 

§  brać udział w spotkaniach w grupach kandydatów do bierzmowania – 1 raz w miesiącu

§  kulturalnie zachowywać się wszędzie, szczególnie w kościele i na spotkaniach,

§  uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych (5 razy), Roratach (1 raz),  rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych (wszystkie dni rekolekcyjne), Drodze krzyżowej (3 razy) i Gorzkich żalach (2 razy), Triduum Paschalnym 

§  wszędzie być świadkiem Boga.

§  Egzamin ustny dla kandydata (zakres materiału i terminy będą podane w styczniu)

§  Dzień skupienia dla kandydatów w naszej parafii (termin do ustalenia)

 

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie
z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

  1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie (dotyczy uczniów). Katecheza szkolna stanowi część przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania. W przypadku braku zaangażowania w katechezę, złego zachowania, lekceważenia oraz opuszczania lekcji religii katecheta może nie udzielić zgody na bierzmowanie. Brak zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.
  2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko Parafii, ale także rodziny, szkoły
    i innych miejsc. Życie i zachowanie w sposób rażąco sprzeczny z katolicką moralnością oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.
  3. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać u księdza odpowiedzialnego za przygotowanie do bierzmowania. Usprawiedliwienie podpisuje kandydat i rodzic (opiekun).
  4. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np.: rozmowy, śmiechy, wulgarność, przepychania, przeszkadzanie innym, niewykonywanie poleceń prowadzącego) może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu bez możliwości usprawiedliwienia.
  5. Kandydat powinien uczestniczyć w życiu liturgicznym parafii. Podstawą jest coniedzielna Msza Święta i comiesięczna spowiedź. W przypadku innych nabożeństw w ciągu roku kandydat zostanie poinformowany jakie jest niezbędne „minimum”.

Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu.